1. Üldsätted

1.1. Kehtna Raamatukogu, sh struktuuriüksuste (edaspidi raamatukogu) arvutitöökohtade ja andmesidevõrgu kasutamisel (edaspidi WiFi) juhindutakse raamatukogu  kasutamise eeskirjast ning käesolevast eeskirjast, mis sätestab arvuti kasutajaõigused ja kohustused.

1.2. Arvutitöökohti ja WiFit on võimalik kasutada raamatukogu lahtiolekuaegadel.

1.3. Arvutitöökoha ja WiFi kasutamise õigus on kõigil lugejatel.

1.4. Arvutitöökoha ja WiFi kasutamine on tasuta.

1.5.  Arvutitöökoha  kasutamise  eelduseks  on  arvuti  kasutamise  eelnev  kogemus  ja  vastavate programmide tundmine.

1.6. Arvutitöökoha kasutamiseks esitab lugeja raamatukoguhoidjale isikut tõendava dokumendi.

1.7. Enne raamatukogu arvutitöökoha kasutamist tutvub lugeja arvutitöökoha ja WiFi kasutamise eeskirjaga.

1.8. Arvutitöökohta ja WiFit kasutades on lugeja kohustatud järgima käesolevat eeskirja ja kehtivaid õigusakte

1.9.   Lapse   arvutitöökoha   kasutusaja   piiramiseks   tuleb   lapse   seaduslikul   esindajal   esitada raamatukogule käesoleva eeskirja lisas esitatud vormi kohane avaldus.

1.10. Arvutitöökohal raamatukogule tekitatud materiaalse kahju korvab kasutaja ja alaealise puhul tema vanem, hooldaja või eestkostja

1.11. Raamatukogu ei vastuta arvutitöökoha või WiFi kasutajate poolt autoriõiguse seaduse rikkumise või laivõrgus kordasaadetud tegude tagajärgede eest, vastutust kannab täielikult arvutitöökoha või WiFi kasutaja.

2. Arvutitöökoha kasutamine

2.1. Arvutitöökohti on võimalik kasutada Kehtna valla kõigis rahvaraamatukogudes.

2.2. Arvutitöökohal seansi alustamiseks registreerib raamatukoguhoidja lugeja isikut tõendava dokumendi alusel raamatukogu tarkvaras RIKS, kus märgitakse kuupäev, kasutaja ees- ja perekonnanimi, kasutamisaja algus ja lõpetamine ja kasutatava arvuti number.

2.3.   Suure    nõudluse   korral   saab    kasutada arvutit korraga 30 minutit.

2.4. Arvutitöökohtade arvutites saab:

2.4.1. teha infootsingut internetis;

2.4.2. kasutada www – põhist elektronposti;

2.4.3. kasutada MS Office või Open Office või Libre Office kontoritarkvara;

2.4.4. soovi korral saab kasutada ID-kaardi lugejat koos vajaliku ID-kaardi tarkvaraga;

2.4.5. teha tasulisi väljatrükke;

2.4.6. salvestada ja lugeda andmeid oma USB-mäluseadmelt jms.

2.5. Arvutikasutaja vastutab, et kaasasolev mäluseade on tehniliselt korras ja viiruste vaba. Vastasel korral on raamatukogutöötajal õigus selle kasutamine keelata.

2.6.  Väljatrükkide  tegemine  on  tasuline  vastavalt  vallavalitsuse  poolt  kehtestatud  hinnakirjale. Arvutikasutaja hooletuse tõttu prinditud praakeksemplarid kuuluvad tasumisele.

2.7.  Dokumente  võib  ajutiselt  salvestada  kausta  Downloads,  Documents  või  Desktopile.  Töö lõpetamisel on arvutikasutaja kohustatud salvestatud failid arvutist kustutama.

3. WiFi kasutamine

3.1. WiFit on võimalik kasutada oma sülearvutiga, tahvelarvutiga või nutitelefoniga, millel on WiFi standardit toetav võrgukaart.

3.2. WiFi kasutusaeg ei ole piiratud kuni see ei kahjusta raamatukogu teenuste pakkumise kiirust.

4. Raamatukogu õigused

4.1. Raamatukogul on õigus:

4.1.1. anda arvutitöökohtade ja WiFi kasutamise keeld, kui lugeja on rikkunud arvutitöökoha ja WiFi kasutamise eeskirja punkti 5.

4.1.2. Esmakordsel arvutitöökoha ja WiFi kasutamise eeskirja rikkumisel kaotab lugeja võimaluse kasutada arvutiteenuseid kahe (2) nädala kuni kuue (6) kuu jooksul.

4.1.3. Korduval arvutitöökoha ja WiFi kasutamise eeskirja rikkumisel kaotab lugeja õiguse kasutada arvutitöökohta määramata ajaks.

5. Keelatud tegevused

5.1. Raamatukogus on keelatud:

5.1.1. teisi lugejaid häiriv tegevus;

5.1.2. arvuti või monitori põhjendamatu sisse ja välja lülitamine;

5.1.3. arvuti konfiguratsiooni muutmine ja/või programmide installeerimine;

5.1.4. söömine ja joomine raamatukogu arvuti vahetus läheduses;

5.1.5. vaenu või vägivalda õhutavate ning pornograafilise sisuga lehekülgede külastamine;

5.1.6. heliliste veebilehekülgede külastamine kõrvaklappideta;

5.1.7. raamatukogu andmesidevõrgu koormamine suurte failide alla-või üleslaadimisega (nt videote vaatamine);

5.1.8. tegevused, mis lähevad vastuollu kehtivate õigusaktidega ja heade kommetega.